Channelings


Luna channelt. In meditatie maakt zij contact met een groep wezens van licht die boodschappen doorgeven, o.a. over het veranderingsproces op aarde. Soms komt ook alleen Maria Magdalena door, Sananda (Jezus) of Morgain van Avalon. Onderstaande channelings hebben wij in de afgelopen jaren doorgekregen.
 

Een periode van chaos... 
En in deze tijd van afbraak; de ondergang van het oude/duale, zullen velen ontwaken en zal bij velen het besef ontstaan dat het ook anders kan. Dat er een andere manier is om in het leven te staan; een bewustere en liefdevollere manier met meer balans in doen en zijn, met meer respect en gelijkwaardigheid.

Hiërarchische bouwwerken zullen niet overeind blijven. Alles zal worden genivelleerd. Dit proces is reeds gaande in het bedrijfsleven met vele ontslagen op diverse lagen. Organisaties met een hoog organogram zullen inzakken naar een lager organogram met meer verantwoordelijkheden in de onderste laag. Dit zal een grote chaos geven op microniveau; de individuele levens, maar ook op macroniveau zal één grote puinhoop ontstaan. De wereld zal in ontreddering zijn. Lees meer


De val van het allerlaatste duister
... Zeker op mondiaal niveau zullen de duistere machthebbers, die stug hebben volgehouden tot op de dag van vandaag, door de vrouwelijke zijnsenergie door de knieën gaan. En niemand hoeft zijn vuisten te heffen of zijn stem te verheffen of de strijd aan te gaan tegen het duister. Het is allemaal niet nodig. De energie op aarde is zo krachtig, de vrouwelijke zijnsenergie zal haar werk wel doen zonder dat daar menselijke inmenging voor nodig is. Dus, geliefde mensen, laat alles zoals het is. Aanschouw het duister en laat het voor wat het is. Schenk er geen aandacht meer aan. Heb er geen oordeel meer over, maar laat het zijn voor wat het is, in de wetenschap dat de energie haar werk wel zal doen om het laatste duister ten val te brengen. Lees meer


Wanneer laten de machthebbers de touwtjes los?
Een grote en invloedrijke groep mensen wil graag de touwtjes in handen vast blijven houden, dusdanig dat zij zich in alle bochten moeten wringen om dit te kunnen blijven bewerkstelligen. Dit gaat zo dwars in tegen de energie die nu heerst op aarde, dat het hen veel moeite kost. Maar op een gegeven moment moeten ook zij de touwtjes loslaten omdat zij voelen dat het leven en God sterker zijn dan zij. Op het moment dat dat gebeurt, lieve mensen, als de meest invloedrijke mensen op aarde de touwtjes los móeten laten, zal de nieuwe tijd geboren kunnen worden. Daar is deze chaos op aarde ook voor nodig, om de machthebbers min of meer te dwingen de touwtjes los te laten. Lees meerTijd is aan het versnellen  
Het duister verdwijnt en het licht keert terug op aarde. Maar wanneer, zo vragen wij ons af, valt het doek definitief voor het duister, wanneer komt er zo'n groot schandaal aan het licht dat alle ogen op aarde worden geopend? 
Geliefden, het lijkt alsof de wereld om jullie heen steeds gekker wordt en hetis alsof er maar weinig mensen zijn die dit zien en voelen.  Lees meer

 

Van ego naar ziel 
Geliefde vrienden, een belangrijke tijd is aangebroken: de fase van wakker schudden is voorbij en een nieuwe fase zal van start gaan. Een fase waarin langzaam maar zeker een scheiding zal plaatsvinden in de mensheid. Het is alsof er in de afgelopen fase flink aan de appelboom is geschud en in de komende fase zullen de 'rotte' appelen van de boom vallen en de goede, gezonde appelen zullen blijven hangen.  Lees meerEen periode van overgang  
Jullie hebben vast de berichten gehoord over een veranderende aarde, de nieuwe tijd. En zo niet, dan zullen wij eerst wat uitleggen over de nieuwe aarde en over de dingen die komen gaan. Er gaan grote veranderingen plaats-vinden op jullie planeet. De aarde zit in haar laatste fase van haar transformatieproces. Dat wil zeggen dat de aarde bezig is haar oude cyclus af te ronden en bezig is met het toelaten van de nieuwe cyclus, een nieuw tijdperk. En de aarde zit nu tussen deze twee fases in.  Lees meer


De persweeën zijn begonnen 
De aarde is aan het schudden en staat te trillen op haar grondvesten. Heftige weeën zijn gaande om het kind, een nieuwe wereld in licht en liefde, geboren te laten worden. De weeën zullen elkaar sneller opvolgen en alleen maar heftiger worden. Al het duister komt naar de oppervlakte en zal verdwijnen om plaats te maken voor licht. Geen duistere macht zal overeind kunnen blijven in deze heftige barenstijd.  Lees meer


Een nieuw leven voor de mensheid
De aarde is op een belangrijk punt in de tijd aanbeland. Het keerpunt is voorbij; de draai van het duister naar het licht is volledig gemaakt. De mensheid heeft al het duister achter zich gelaten en de rug toegekeerd en er is nog maar een weg te gaan; de weg van het licht. En spoedig zal dit energetisch keerpunt in de stof tot uitdrukking worden gebracht en zichtbaar worden.  Lees meer
 

Openbaring van Johannes
In de lange bestaansperiode van Moeder Aarde zijn vele levenscycli geweest met een begin en een einde. Zoals Moeder Aarde eens is ontstaan, zo ook zal er een einde komen aan haar bestaan. Moeder Aarde bevindt zich nu aan het einde van haar bestaanscyclus. Dat betekent dat de aarde en de mensheid zich in een unieke tijd bevinden. Een tijd waarin de ziel een zeer grote sprong kan maken in haar ontwikkeling.  Lees meerTerugkeer van de vrouwelijke energie
De tijd is gekomen dat de vrouwelijke energie terug mag keren op aarde in al haar kracht en al haal oerZijn. Na duizenden jaren ondergeschikt te zijn geweest aan de mannelijke energie, mag de vrouwelijke energie haar grootsheid weer tonen. het tijdperk van doen is voorbij en het tijdperk van Zijn breekt aan en in het Zijn mag het mannelijke en vrouwelijk in evenwicht zijn met elkaar.  
Lees  meer


Nieuw licht op Adam en Eva
Graag willen wij het met jullie hebben over Adam en Eva in het paradijs en de rol van de slang in het verhaal uit de bijbel. Het is tijd eens en voor altijd duidelijkheid te verschaffen in de werkelijke betekenis van het paradijs en de gebeurtenissen die plaatsvonden. Wij nemen jullie mee naar het begin der tijden, de tijd die volgens de bijbel het paradijs werd genoemd.   Lees meer

 

De eindtijd - 3 cycli eindigen
Een kleine cyclus, gedomineerd door de mannelijke energie eindigt, en een nieuwe cyclus, waarin de vrouwelijke energie de scepter draagt, staat op de mensheid te wachten. Niet alleen deze cyclus van mannelijke energie krijgt een einde, ook aan de levenscyclus van de mens komt een einde. Het leven op aarde zal eindigen om elders in het universum een vervolg te krijge, maar weet... aan nóg een cyclus komt een einde:  Lees meer


Evolutie van de ziel
Geliefde vrienden, het is tijd jullie mee te nemen naar het begin der tijden, opdat jullie het einde der tijden beter kunnen begrijpen. Vanaf het moment dat de eerste mens op aarde aanwezig was, bevond de aarde zich in de 3e dimensie. In deze 3e dimensie kreeg de mensheid de kans lessen te leren om te evolueren in bewustzijn, te beginnen bij eenheid en harmonie om uiteindelijk lessen te leren in dualiteit en afgescheidenheid. De tijd is nu rijp om met nieuwe en hogere lessen van start te gaan, echter de aarde kan de mensheid deze lessen niet meer bieden. Daarom heeft het goddelijk plan voorzien in een nieuwe planeet in een hogere dimensie, de 7e dimensie, om op deze planeet lessen op een hoger niveau te leren.  Lees meer

 

De theorie van het leven
Eens, in den beginne, was daar de oerknal, de explosie waaruit het zonnestelsel en de aarde ontstond. Weet, het universum is oneindig groot en de oerknal heeft plaatsgevonden in de oneindigheid, uit het niets. De oerknal is niet in aardse termen te omschrijven, het is een holografische knal geweest in holografische tijd. Na verloop van tijd ontstond het eerste leven op aarde. Ook het begin van het leven kun je zien als een soort oerknal, een ontstaan uit het niets en ineens was het daar.  Lees meer

 

Van geven naar ontvangen
Wij willen een ieder het volgende meegeven: het lijkt alsof er in ieder mens een programmering aanwezig is van ‘ik ben het niet waard te ontvangen’, waardoor de energie van ontvangen moeilijk ontvangen kan worden, waardoor de energie tussen geven en ontvangen niet in balans is op aarde. Dit is vele honderden jaren het geval geweest, waardoor de mannelijke energie vrij baan had en welig heeft kunnen tieren op aarde. Maar nu mag het tij worden gekeerd. En de programmering in ieder individu van het niet waard zijn, mag worden veranderd in ‘ik ben het waard te ontvangen’. Als deze verandering van programmering een feit is bij een kritieke massa op aarde, dan zal deze energie van ontvangen vrijelijk over de aarde kunnen stromen en ieder ander individu beïnvloeden, waardoor ook diens programmering zal veranderen.  Lees meer

 

De wet van aantrekking
Graag willen wij het hebben over de wet van aantrekking. De wet van aantrekking is een universele natuurkundige wet, net als de wet van de zwaartekracht. Echter, de wet van de zwaartekracht is zichtbaar voor de mens en is algemeen geaccepteerd. De wet van aantrekking is onzicht-baar en daardoor niet algemeen geaccepteerd, maar het is wel degelijk een universele wet, gelijkwaardig aan de wet van de zwaartekracht. Omdat er nogal wat verschillende verklaringen wordt gegeven aan deze universele wet, willen wij onze kijk daarop geven.  Lees meer 


Jim Morrison
Door de vondst van een doos met oude spullen is bij Ismaël de herinnering aan zijn favoriete band van weleer, The Doors, komen bovendrijven. Als hij op Youtube enkele optredens bekijkt en beluistert, verbaast het hem dat deze magistrale muziek hem na al die jaren nog steeds boeit. Zelfs zijn transformatie­proces van de afgelopen jaren dempt op geen enkele manier zijn intense beleving. Waarom, vraagt hij zich af.  Lees meerHeilige seks
Vele eeuwen lang rust er een taboe op seks. Waarom, zo vragen wij ons af. In deze channeling krijgen we antwoord op onze vraag en wordt de zuivere en heilige seks ontdaan van het zware juk en teruggebracht op aarde.  Lees meer