en-De ontmoeting met je tweelingziel

31/07/2019

Artikel Ismaël
Wie droomt er niet van een ontmoeting met zijn tweelingziel? Iemand die onvoorwaardelijk van je houdt en bij wie je helemaal jezelf mag zijn. In deze tijd van grote veranderingen is de kans op een droomontmoeting groter dan ooit. Kunnen we ons verheugen op een roze wolk, of moeten we de mouwen opstropen net als in een gewone relatie?

De mens op aarde is een fysieke uitdrukking van zijn ziel. Dankzij ons lichaam kunnen we het leven in de aardse stof ervaren, een leven vol fysieke, emotionele en mentale uitdagingen, uitdagingen die in de hemelse sferen onmogelijk zijn. Vanwege het ontberen van een eenheidsgevoel op aarde, leven we in een wereld vol tegenstellingen en strijd. De angst regeert en het oordeel tiert welig.

Om in deze wereld vol tegenstellingen en strijd te kunnen leven, dient de ziel zich op te splitsen in een mannelijk en vrouwelijk deel. De delen gaan afzonderlijk van elkaar de uitdagingen aan waarvoor zij in velen aardse levens worden gesteld. Het vrouwelijke deel komt merendeels als vrouw op aarde, het mannelijke deel merendeels als man. Hebben beiden voldoende lessen in dualiteit achter de rug, dan herkennen zij elkaar op aarde als hun fysieke wederhelft. Dankzij de samensmelting ontvlamt het eenheidsgevoel in hen en kunnen zij hun zielenreis voortzetten. Een reis terug naar het licht, terug naar het leven in liefde en harmonie.

We leven thans in een bijzondere tijd. We hebben de dualiteit voldoende ervaren, waardoor het licht op aarde ontstoken mag worden. We mogen ons herinneren wie we werkelijk zijn: een uitdrukking van onze ziel. Ook mag de herinnering aan onze wederhelft ontwaken door een ontmoeting met onze tweelingziel. Deze ontmoeting lijkt op thuiskomen; een gevoel van volledige acceptatie overspoelt beiden. Als magneten worden het vrouwelijke en mannelijke deel naar elkaar toegetrokken, waardoor een ontmoeting nooit zonder gevolgen blijft. De ontmoeting is niet toevallig, maar bedoeld om een flinke stap te zetten naar een leven in eenheid.

De aantrekkingskracht tot de tweelingziel moet niet worden verward met de aantrekkingskracht tot andere leden van de zielenfamilie. Een ziel staat namelijk niet op zichzelf, maar komt voort uit een zielenfamilie. Mensen die een bijzondere betekenis in jouw leven hebben, positief of negatief, kunnen een belichaming zijn van een ziel uit jouw zielenfamilie. Ook deze mensen oefenen een speciale aantrekkingskracht op je uit en kunnen een onuitwisbare indruk op je maken. Positief door jou lief te hebben en te helpen, negatief door jou te dwarsbomen en uit te dagen. Voordat je incarneert, worden de rollen verdeelt onder de familieleden, opdat de gewenste ervaring ook zal plaatsvinden op aarde.

Zoals gezegd, een zielenontmoeting blijft nooit zonder gevolgen. De wens om bij elkaar te zijn is vaak zo groot, dat alles en iedereen moet wijken. Vanwege de impact vindt de ontmoeting pas plaats als je het licht in jezelf hebt ontstoken en stevig in je schoenen staat. Het licht wordt ontstoken als je bewust aan de slag gaat met je schaduwzijden, zoals beperkte overtuigingen, onverwerkte emoties en een ongezonde levensstijl. Je staat stevig in je schoenen als je verantwoordelijkheid neemt voor de gebeurtenissen in je leven; niet met de vinger naar anderen wijzen, maar de oorzaak in jezelf zoeken.

Enerzijds is de relatie met je tweelingziel een roze wolk. Je kan heerlijk wegzweven op wolken van liefde en geluk. Anderzijds wordt de relatie ook gekenmerkt door spanningen, zeker als de wittebroodsweken achter de rug zijn. Vaak hebben tweelingzielen nog zaken uit te werken, waardoor hun relatie bij tijd en wijle flink onder druk kan staan. Je wordt als het ware van je roze wolk afgeblazen en uitgedaagd om de mouwen op te stropen. Punt is wel dat tweelingzielen zover in hun ontwikkeling zijn, dat ze snel in de gaten hebben waar het conflict om draait en waar de oplossing ligt. Een ruzie is dus snel bijgelegd, levert altijd nieuwe inzichten op en speelt na afloop geen enkele rol meer. Worden de zaken serieus opgepakt en uitgewerkt, dan komt de relatie in rustiger vaarwater terecht.

Er is vaak een enorme fysieke aantrekkingskracht tussen beide delen. De behoefte om letterlijk samen te smelten is groot. Seks is de snelweg naar het licht, seks zonder schuld, schaamte en spijt. Ongeremde seks doorbreekt de invloed van aanwezige maatschappelijke normen en waarden, waardoor het liefdesspel een middel is om volkomen vrij te worden, los van de aardse dualiteit, op weg naar een leven in liefde en harmonie. Krijgen tweelingzielen een kind, dan is er sprake van een onbevlekte ontvangenis: het kind is vrij en schoon verwekt en komt dus zonder ballast, waaronder onverwerkte trauma's en karma, op aarde. Zo'n kind zal een lichtend voorbeeld zijn voor de mensen in zijn of haar omgeving.

De ontmoeting met je tweelingziel is geen doel, maar een middel, een krachtig middel om de laatste resten duister in jezelf op te ruimen, waardoor het licht in al haar facetten door je heen kan gaan schijnen. Binnen de relatie is geen ruimte voor afhankelijkheid en verstoppertje spelen; beiden blijven op eigen benen staan en blijven verantwoordelijk voor hun eigen daden. Elk deel moet los van de ander zijn of haar uitdagingen aangaan. Wel vullen beide delen elkaar aan, ieder vanuit zijn of haar specifieke kracht. Vanwege de afwezigheid van het ego is een harmonieuze samenwerking mogelijk. De een geeft de ander volledig de ruimte om zijn of haar kwaliteiten in te zetten.

De storm van verandering raast over aarde. We staan op het punt het leven in dualiteit af te sluiten en een leven in harmonie op te bouwen. Op dit moment in de tijd is de kans op een ontmoeting met je tweelingziel aanzienlijk. Enerzijds is het een cadeau voor het transformatiewerk dat je reeds hebt verricht, anderzijds is het een uitdaging om de mouwen op te stropen en een nieuw leven te scheppen, een leven in liefde en harmonie. Je wordt een medeschepper van de nieuwe wereld dankzij het eenheidsgevoel van binnen, een gevoel dat een geweldige impuls krijgt door de ontmoeting met je tweelingziel.

In liefdevolle bewondering voor mijn tweelingziel,
Ismaël Sananda

Dit artikel mag verspreid worden, mits onder vermelding van:
Ismaël Sananda - www.newearthcreation.nl

The sacred love between twin souls


Did you ever dream about meeting someone who loves you unconditionally and who accepts you just the way you are? In this moment in time the chance to meet your twin soul is greater than ever. What should we expect? A sweet romance forever, or a relationship just like any other with good times and bad times?

We are physical expressions of our soul and live on planet earth to experience duality. This is impossible in the heavenly realms full of light and love. Because of the absence of a strong sense of unity on earth, we feel lonely and unhappy. To deal with these nasty feelings, we develop an ego, which tells us that we're stronger, better and wiser than others. Thanks to our competitive ego, we create a world full of contradictions and conflicts, a world full of duality.

To be able to live in a world full of tensions, the soul has to split herself into a male and female part. Both parts face countless challenges in many earthly lives. The female part of the soul mostly incarnates as a woman, the male part mostly as a man. After they both have experienced enough duality, they recognize each other as their counterpart. This encounter gives their renewed sense of unity an enormous impulse. The loving fusion between the female and male part means a journey back into the light, back to a life in love and harmony.

We are living in a special time; we've experienced the dark and dual site of life enough. The light is returning on earth. Thanks to the light our consiousness grows; we will remember who we really are: an expression of our soul. When we say goodbye to our life in darkness and embrace the light in every aspect of ourselves, an engagement with our twin soul is likely to take place. This engagement feels like coming home, a feeling of complete acceptance and love. Both parts are attracted to each other like magnets. The renewed acquaintance is not accidental, it's meant to return into a life in unity.

The attraction to the twin soul shouldn't be confused with the attraction to other members of the soul family. The soul doesn't stand alone, she's part of a close family. Someone who has a special meaning in our life, positive or negative, can be an embodyment of a soul from the soul family. Those people often make big impressions on us. Positive by loving and helping us, negative by fighting and challenging us. Before we incarnate, the roles are distributed among the soul relatives, so that the desired experiences will take place on earth.

The renewed acquaintance with our twin soul never remains without consequences. The desire to be together is so great, that everyone and everything that stands in the way must step aside. Because of the huge impact, the encounter takes place only when we've lit the light in ourselves and brought our different parts to a certain level in balance. We stand firm when we take responsibility for our lives and stop pointing our finger to others. We start shining when we heal the black spots in ourselves and let go of our ego.

The first months after the encounter are overwhelming. The twin souls are floating on pink clouds of love and happiness. But after a while the first tensions occur. The high energy that emerges from the fusion, especially by making love, detaches the deepest pain still hidden in their systems. Thanks to their experience with lightwork, they quickly realize what the conflict is about and how to solve the problem. A quarrel is quickly settled and always yields new insights. After the deepest traumas are healed, the relationship becomes more stable. This proces of bringing the female and male energy in balance (in each part and between the parts) often takes years and is accomplished in relative solitude.

There is a huge physical attraction between the two parts. The need to make love is immense. Sex without guilt, shame and regret is the highway to the light. Uninhibited sex is not only a strong medicine against deeply hidden traumas, it also tears down the influence of obstructive social norms and values. Holy sex is a great way to feel completely free and move to a boundless life in love and harmony. As twin souls beget a child, we speak of an immaculate conception: the child is conceived without ballast, like old traumas and karma. He or she will become a shining pillar of light for his or her environment.

The encounter with the twin soul is not the final goal in our life, it's a powerful tool for healing ourselves. It gives us the opportunity to get in balance and become one again. This proces is comparible with the transformation of caterpillars in butterflys. We fly out of the cocoon after we enter the state of oneness. Due to this high state of being we can bring harmony in our lives, for example in the relationships with others. But the encounter also has a higher meaning; it makes the unification of the seperated souls in the higher spheres possible. This is called the sacred marriage. The soul will be one again, after their embodiments unite on earth.

In a twin soul relationship there is no room for dependence, hiding and dishonesty. Each part remains responsible for his own actions. Hiding behind the back of our partner isn't possible; each part must face his own challenges. And due to the powerful light, lying and cheating will not succeed. Every unevenness comes immediately to the surface. Not for punishment, but to give the responsible person the change to heal the cause. A harmonious cooperation between the two parts will be realized, because of the absence of a jealous, angry or scared ego. They both give each other space needed for an optimal use of their talents.

The storm of change is raging over the earth. We're about to make a big shift from a life in darkness and duality to a life in light and harmony. At this point in time, the chance of meeting our twin soul is considerable. First of all, it's a gift for the transformation work we've allready done. Secondly, it's a challenge to roll up our sleeves even more and start creating a new life, a life in love and harmony. We become creators of the new world by opening our eyes and exposing the sense of unity within, a proces that gets a big boost by meeting the one with who we share the sacred love: our twin soul.

In endless admiration for my twin soul,
Ismaël Sananda

This article may be distributed, provided stating:
Ismaël Sananda - www.newearthcreation.nl