Een goddelijke reconnection

12-12-2019

12-12 om 12:12 
Het is een bijzonder moment in de tijd. De maan is op haar krachtigst en alle processen van de afgelopen weken zijn toegeleid naar dit moment, het hoogtepunt. Geliefden, alles in jullie leven is de afgelopen weken opnieuw aangeraakt. Alle aspecten van het menselijk bestaan die in verbinding staan met de 7 hoofdchakra's, zijn opgeschud en het losse stof is gaan dwarrelen en mag nu met de volle maan worden weggenomen. Jullie 7 chakra's zijn als het ware de afgelopen weken opgeschoond. En niet om de menselijke aspecten verder tot bloei te laten komen, maar om deze af te vlakken | te nihileren. Om vanuit centrum van de chakra's, het hartchakra, de verbinding met de ziel tot stand te kunnen laten komen.

Verbinding met de ziel
Dit is het moment in de tijd dat het hart verder mag worden geopend om de verbinding met de ziel te versterken en de volle maan helpt op dit moment. Duizenden mensen op aarde zijn zover om hun menselijke aspecten te los te laten om meer vanuit de ziel te kunnen leven. Op dit moment zijn alle zielen van deze belichamingen die zover zijn om te herverbinden | te reconnecten aanwezig bij zijn of haar belichaming.

Bij duizenden mensen wordt op dit moment, vanuit het hart, de verbinding met de ziel tot stand gebracht of versterkt. En de volle maan beschijnt al die harten om verder te kunnen uitreiken naar de ziel.

Verbinding duizenden harten op aarde
Het proces is gaande. Vele mensen zijn op dit moment (12/12 om 12:12) in meditatie gegaan. Het is een mondiale oproep om al deze harten van al deze mensen ook onderling met elkaar te kunnen verbinden.

Als een cirkel van harten.
Als een cirkel van liefde.
Als een cirkel van licht.

Dit proces is gaande; de verbinding met de ziel wordt krachtiger en de verbinding met de onderlinge harten van al die mensen die op dit moment in meditatie zijn en uitreiken wordt gelegd.

Het is een prachtig proces om te aanschouwen vanaf onze kant van de sluier. Het is een grootse verbinding, zowel horizontaal als verticaal.

Wat een licht.
Wat een kracht.
Wat een mooi proces.

Een goddelijke reconnection
Het is niet zomaar een verbinding van ziel met belichaming; het is een goddelijke verbinding, want de ziel staat in rechtstreeks in verbinding met de goddelijke bron. En ook de verbinding op aarde met de duizenden belichamingen is niet zomaar een verbinding, het is een her-verbinding, een reconnection, een herkenning. Al die zielen die nu weer met hun belichaming verbonden zijn, maar ook onderling op aarde met andere zielen verbonden zijn, want uiteindelijk zijn wij allen één. En de basis voor een nieuwe herverbinding met alle zielen, met alle belichamingen op aarde is gelegd.

De oerverbinding
Deze verbinding, de oerverbinding, is zo krachtig, dat het als een magneet zal zijn, waardoor andere zielen die zover zijn, andere belichamingen die ontwaakt zijn en ook de verbinding met hun ziel hebben hersteld vanuit hun hart, zich kunnen aansluiten bij deze cirkel van licht, bij de oercirkel.

Het licht keert terug op aarde
Een cirkel op aarde, die via de zielen verbonden is met de goddelijke bron, waardoor nu ook de verbinding met de goddelijke bron met de aarde is hersteld. Dat betekent dat God terug is op aarde. God is 2000 jaar lang afgesneden geweest van de aarde, mocht zich niet bekommeren om dat wat speelde op aarde, opdat de mensheid de mogelijk kreeg om de duistere jaren te ervaren en het duister in zichzelf naar boven te halen en te kunnen helen. De tijd van ervaren van duisternis is voorbij. Het licht keert terug op aarde middels deze cirkel van licht, middels al diegene die op dit moment in de tijd 12 12 12:12 in meditatie zijn gegaan en nu de oercirkel hebben hersteld, de cirkel die in verbinding staat met God. God is terug op aarde.

De weg terug naar de goddelijke bron
Dit is een hele bijzondere gebeurtenis. Een mijlpaal in de tijd. Het startmoment voor een nieuw proces, een proces van terugkeer naar de goddelijke bron. De mensheid heeft het eindpunt, het verste punt van verwijdering van de goddelijke bron ervaren en bereikt. En nu mag de weg terug ingezet worden. Door de herverbinding van God op aarde. En wij zijn dankbaar voor deze gebeurtenis voor al diegene die de impuls hebben gehad om in meditatie te gaan en zich te her-verbinden. Niet alleen met de ziel, maar ook met alle zielen op aarde die zover waren om de herverbinding tot stand te kunnen brengen. 

Wij sluiten dit proces af en wij willen een ieder danken om dit wonderschone proces te kunnen laten plaatsvinden. God zij met jullie. Amen.

It is a special moment in time. The moon is at its most powerful and all processes of the past weeks have been directed to this moment, the peak. Dear ones, everything in your lives has been touched again in recent weeks. All aspects of human existence that are connected to the 7 main chakras have shaken and the loose dust has started to whirl and can now be taken away with the full moon. Your 7 chakras have been cleaned up, as it were, in recent weeks. And not to allow the human aspects to flourish further, but to flatten them to zero. To be able to establish the connection with the soul from the center of the chakras, the heart chakra.

Connection to the soul
This is the moment in time that the heart may be opened further to strengthen the connection with the soul and the full moon is helping at this time. Thousands of people on Earth are ready to let go of their human aspects in order to live more from the soul. At this moment all souls of these embodiments are ready to reconnect to be present with his or her embodiment.

With thousands of people, the connection with the soul is currently being established or strengthened from the heart. And the full moon shines on all those hearts to reach further to the soul.

Connection of thousands of hearts on earth
The process is ongoing. Many people have gone into meditation at this time (12/12 at 12:12). It is a global call to be able to connect all these hearts of all these people to each other.

Like a circle of hearts.
Like a circle of love.
Like a circle of light.

This process is ongoing; the connection with the soul becomes more powerful and the connection with the mutual hearts of all those people who are currently in meditation and reaching out is being made.

It is a wonderful process to view from our side of the veil. It is a grand connection, both horizontally and vertically.

What a light.
What a power.
What a beautiful process.

A divine reconnection
It is not just a connection of soul with embodiment; it is a divine connection, for the soul is directly connected to the divine source. And the connection on earth with the thousands of embodiments is not just a connection, it is a reconnection, a recognition. All those souls who are now connected to their embodiment, but who are also interconnected with other souls on earth, because ultimately we are all one. And the basis for a new reconnection with all souls, with all embodiments on earth has been laid.

The primal connection
This connection, the primordial connection, is so powerful that it will be like a magnet, through which other souls that have come this far, other embodiments that have awakened and also restored the connection with their soul from their heart, can join this circle of light, at the original circle.

The light returns to the earth
A circle on earth that is connected through souls to the divine source, whereby the connection with the divine source with the earth has now been restored. That means that God is back on earth. God has been cut off from the earth for 2,000 years, was not allowed to worry about what was happening on earth, so that humanity was given the opportunity to experience the dark years and to bring out the darkness in itself and to be able to heal it. The time of experiencing darkness is over. The light returns to earth through this circle of light, through all those who have now gone into meditation in time 12 12 12:12 and have now restored the primordial circle, the circle that is connected to God. God is back on earth.

The way back to the divine source
This is a very special event. A milestone in time. The starting point for a new process, a process of returning to the divine source. Humanity has experienced and reached the furthest point of removal from the divine source. And now the way back can be started. Through the reconnection of God on earth. And we are grateful for this event for all those who have had the impulse to go into meditation and reconnect. Not only with the soul, but also with all souls on earth who were ready to make the reconnection.

We conclude this process and we want to thank everyone for this wonderful process to take place. God be with you. Amen.