De Godin van de Liefde herrijst
Vul een subtitel in

Artikel geschreven door Ismaël Sananda 

De Godin van de liefde herrijst

In deze tijd wordt de Venus geboren en keert de vrouwelijke energie in al haar kracht en veelzijdigheid terug op aarde. De terugkeer van de Godin van de liefde luidt het begin in van een leven in vrede en harmonie. 

Hoe kunnen we ons openen voor de vrouwelijke energie, opdat we scheppers worden van het nieuwe en liefdevolle leven op aarde? 

De goddelijke scheppingskracht van het universum bestaat uit vrouwelijke en mannelijke energie, uit Yin en Yang. De ontvankelijke vrouwelijke energie is naar binnen gericht, de actieve mannelijke energie is naar buiten gericht. Deze universele scheppingskracht stroomt door alles wat leeft, dus ook door ons. Hierdoor zijn wij in staat het leven op aarde vorm te geven. Zijn de vrouwelijke en mannelijke energie in ons in balans dan scheppen we harmonie, zijn de energieën in ons niet in balans dan scheppen we disharmonie.

Om onze ziel verschillende lessen te kunnen geven, zijn de energieën op aarde opzettelijk uit balans gebracht. Perioden van vrouwelijke dominantie wisselden perioden van mannelijke dominantie af. Kijken we naar de recente geschiedenis, dan zien we een door mannelijke energie gedomineerd leven. De Godin in onszelf moest haar plaats afstaan aan de God buiten onszelf, waardoor het Zijn ondergeschikt werd aan het doen. Hierdoor werden we prestatiegericht, gingen we met iedereen een gevecht aan, vonden we de buit (status en geld) steeds belangrijker en fundeerden we onze kennis en denkwijzen steeds meer op rationele wetenschappen.

Nu we alle uithoeken van het mannelijke leven hebben ervaren en we al onze mannelijke driften hebben mogen botvieren, mag de levensenergie op aarde weer in balans worden gebracht. De afgelopen jaren is de energietrilling op aarde verhoogd en is de hoeveelheid vrouwelijke energie toegenomen. Op macroniveau zijn hierdoor typisch mannelijke bolwerken aan het wankelen gebracht. Denk aan de politiek gebaseerd op kracht en de economie gebaseerd op hebzucht. Op microniveau heeft de herrezen vrouwelijke energie ons tot bezinning aangezet. We zijn ons steeds meer gaan afvragen of we nog wel gelukkig zijn met ons leven gericht op studeren, werken, trouwen en geld verdienen.

Op 6 juni 2012 stond planeet Venus precies tussen de zon en de aarde in en werd de Venus geboren; de poort naar het harmonieuze leven zwaaide open. Door de enorme toestroom van zachte vrouwelijke energie zullen de levensbepalende mannelijke bolwerken definitief kopje onder gaan en krijgen wij de kans een nieuw leven te scheppen, gebaseerd op een uitgebalanceerde mix van vrouwelijke en mannelijke principes. We worden medescheppers van dit nieuwe leven door onszelf in balans te brengen. Met andere woorden, de harmonieuze scheppingsenergie kan pas onbelemmerd haar werk doen, als wij onszelf opschonen en uitbalanceren.

De uitdaging voor nu is dan ook het helen van onze eigen vrouwelijke en mannelijke stukken. Geef gehoor aan de onvrede over het oude leven en neem de diepgekoesterde wens om te veranderen serieus. Een van de eerste belangrijke stappen daartoe is het creëren van rust in ons leven. Door regelmatig rust te creëren om ons heen (stilte) en in onszelf (ontspanning en meditatie), leggen we contact met onze innerlijke belevingswereld. Dankzij dit bewuste contact gaan we het leven van binnenuit scheppen. Niet langer vormen maatschappelijke normen en waarden onze leidraad, maar onze eigen innerlijke waarheid die diep vanbinnen gevoeld kan worden.

Door naar binnen te gaan met onze aandacht, wordt het innerlijk weten de nieuwe gids in ons leven. Zij neemt ons bij de hand op het pad van heling. Zij geeft aan waar blokkades zitten en hoe deze opgelost kunnen worden. Zij schenkt ons het vertrouwen dat nodig is om het oude bekende in te ruilen voor het nieuwe onbekende. Zij helpt ons het hart te openen, waardoor onze liefde weer gaat stromen. Zij helpt ons af te rekenen met egostukken, waardoor we een warm en sociaal mens worden. Zij laat beklemmende angst in ons systeem oplossen, opdat wij weer in vrijheid kunnen genieten van het leven.

Dankzij de terugkeer van de vrouwelijke energie zullen we uit onze aardse slaap ontwaken. We zullen inzien dat de wereld die wij geschapen hebben slechts een illusie is vol materiële schijnzekerheden. De ineenstorting van het oude mannelijke leven zal ons ertoe aanzetten in onszelf te gaan zoeken naar nieuwe inzichten. De schat die we opgraven bestaat uit een groter bewustzijn en een sterker eenheidsgevoel, oftwel het Christus- of eenheidsbewustzijn. We ontdekken dat achter het stoffelijke leven een geestelijke werkelijkheid schuilgaat. Dat we geen genetische toevalligheid zijn, maar een stoffelijke uitdrukking van onze leergierige ziel. Deze ontdekking geeft een diepere betekenis én zin aan ons leven, waardoor we een intenser gevoel van voldoening en geluk gaan ervaren.

Door met onze aandacht van buiten naar binnen te gaan en het pad van heling te bewandelen, worden we uitgebalanceerde en blijmoedige scheppers van het nieuwe, liefdevolle en harmonieuze leven op aarde. Scheppers die hun inspiratie putten uit de goddelijke ziel die diep vanbinnen wordt gevoeld, scheppers die met niets net zo tevreden zijn als met alles. Scheppers die het Zijn niet verwarren met luiheid, passiviteit of schroom, die hun herwonnen moed gebruiken om nieuwe ontdekkingen te doen en die hun opbrengsten vrijelijk delen met anderen.

Nu de poort naar een nieuwe werkelijkheid helemaal open is, staat ieder van ons voor een keuze: het wel of niet aangaan van de uitdaging om te veranderen. Als we de moed hebben om de poort in onszelf te openen, worden we scheppers van die nieuwe werkelijkheid. Als we bereid zijn de steen voor de ingang van onze grot opzij te rollen en het licht van het nieuwe leven toe te laten, hervinden we ons grote bewustzijn en gevoel van eenheid. Dan weten we weer dat wij allen ooit uit dezelfde goddelijke bron zijn ontsproten en dat we allen één zijn. Maar achter de poort bevindt zich ook de Godin, het symbool van de vrouwelijke energie. Geduldig wacht zij om een ieder van ons weer in haar armen te sluiten, te koesteren en te inspireren.

Door ons te openen voor haar onbegrensde en onvoorwaardelijke liefde worden we scheppers van de nieuwe werkelijkheid. We geven haar energie de ruimte door met speelsheid problemen te relativeren, door met sensualiteit onszelf en anderen uit te dagen, door met zorg onszelf en anderen te koesteren, door met onze innerlijke wijsheid gebeurtenissen in de juiste context te plaatsen. Met behulp van haar liefdevolle aandacht kan de onstuimige mannelijke energie in onszelf tot bedaren komen, kan de stoom uit ons oververhitte systeem ontsnappen en de rust en ontspanning terugkeren.

Door de Godin in onszelf te erkennen veranderen stoere haantjes vol geldingsdrang in liefdevolle en inlevende mensen en kakelende kippetjes in warme en intuïtieve personen. Machtswellustige politici transformeren in eerlijke en inspirerende leiders en inhalige geldwolven gaan hun portemonnee trekken voor de minder bedeelden onder ons. Knappe koppen openen zich voor vernieuwende inzichten en betweters herontdekken hun nieuwsgierigheid. Mensen die krampachtig worstelen met het leven zullen hun problemen loslaten en vol overgave gaan meedrijven op de stroom van het leven. Door de godinnenenergie toe te laten, wordt de liefde voor onszelf, voor anderen en voor alles wat leeft weer gemeengoed op aarde.

De taak van de mannelijke God buiten onszelf zit erop. Hij mag van zijn hemelse troon afstappen en de scepter teruggeven aan de Godin in onszelf. Door niet langer de boventoon te voeren in ons leven, kan God het heilige huwelijk aangaan met de Godin, het huwelijk dat in het hart wordt gesloten. Door de samensmelting van God en Godin wordt het Christuskind in ons geboren, de onvoorwaardelijke liefdeskracht waarmee we een hemel op aarde scheppen.

In liefde voor de God(in) in onszelf,
Ismaël Sananda


Dit artikel mag verspreid worden, mits onder vermelding van:
Ismaël Sananda - www.newearthcreation.nl

The birth of Venus


In this time of changes the Venus will be born and the feminine energy will return to earth in all her power and diversity. The birth of the Goddess of love marks the beginning of a life in peace and harmony. How can we open ourselves to the feminine energy, in order to become a creator of the new and loving life on earth?

The divine power of creation consists of feminine and masculine energy: Yin and Yang. The receptive female energy is directed inward, the active male energy is directed outwards. This universal creative force flows through all living things, including human beings. The devine energy enables us to create life on earth. When the male and female energies are in balance, we create harmony, when the energies are out of balance, we create disharmony.

To make sure that our soul recieves a wide variety of lessons on earth, the devine energy was intentionally out of balance. Periods of female domination have alternated periods of male domination. Looking at our recent history, we see a life dominated by the male energy. The Goddess within had to cede her place to the God outside. We became competitive and started fighting each other. We also attached more and more value to the loot (money and status), instead of the experience, and our beliefs founded on inner knowledge were exchanged for rational beliefs.

Now that we have experienced male life in all ways, the devine energy is brought back in balance. In recent years the amount of female energy was increased on earth. Due to this increase, typical male bastions started to shake on their foundations. For example our politics based on strength and power and our economy based on competition and greed. At micro level, the increase of female energy forced us to examin our lives. A growing number of people start asking themselves if they are still happy with their lives primarily focused on studying, working, marrying and making money.

At this special moment in time the Venus is born again on earth. This means that the gate is open to a new and harmonious life. Thanks to the huge influx of soft feminine energy, the male bastions will finally collapse. This gives mankind the opportunity to create new institutions based on a balanced mix of male and female principles, institutions founded on equality and solidarity for example.

In order to create harmony, we must bring ourselves in balance first. In other words, the birth of Venus is challenging us to heal our own female and male parts. Take feelings of dissatisfaction with the old life seriously and cherish the desire to change. A major step towards balance is creating peace in our lives. By regularly experiencing peace around us (silence) and in ourselves (relaxation and meditation), we get in touch with our inner world again. Thanks to this renewed contact, we start creating life from the inside. The social norms and values of our societies will no longer determine our lives, but our own wisdom and strength which can be felt inside.

By replacing our attention from the oudside to the inside, our inner knowing will become the guidance of our lives. She takes us by the hand on our path of healing. She shows us our blockages and knows how to heal them. She also gives us the confidence to meet new challenges and she helps us to open our heart and let our love flow again. She knows how to deal with our ego and how to solve oppressive fear in our system. Thanks to our inner knowing we will become warm and social human beings, who are free to enjoy live.

The return of the feminine energy will help us to awake from our earthly sleep. Due to the discovery of a spiritual life behind the physical life, we don't consider ourselves as genetic coincidences any longer. We start seeing ourselves as physical expressions of our inquisitive soul. We will find out that the material world we have created is only an illusion full of false certainties. By saying goodbye to old believes, we open ourselves for new insights and visions. The treasure we find inside consists of a greater awareness and a stronger sense of unity: Christ consciousness. This treasure gives a deeper meaning and purpose to our lives, resulting in an intense feeling of satisfaction and joy.

By replacing our attention to the inside and walking the path of healing, we become balanced and joyful creators of the new, loving and harmonious life on earth. Creators who draw their inspiration from the divine soul that is felt deep inside, who are happy with anything as well as nothing, who don't confuse a state of peaceful being with laziness, passivity or timidity, who freely share their new revenues with others. These people don't judge, condemn and fight others, they emphasize similarities and bring man and women with different cultural and religious backgrounds together.

Now that the gate is open to a new reality, each of us has the opportunity to transform into a loving human being. If we have the courage to open the gate in ourselves, we become creators of the new reality. If we are brave enough to roll away the stone in front of our dark cave, the light will shine on our lives again. We will rediscover our great awareness and sense of unity. We will remember that we are all one and that we all have the same purpose: experiencing life in all ways. Behind the gate we also meet the Goddess, the symbol of feminine energy. She is waiting patiently for the moment to close us in her arms again.

By opening us for her unlimited and unconditional love, we become peaceful creators of the new reality. She gives us the playful energy to put problems into perspective, she gives us the sensuality to challenge ourselves and others, the warm energy to nurture ourselves and others, and the wisdom to see events in the proper context. With her kind help we are able to soften our powerful masculine energy and to release the steam out of our overheated system.

By giving space to the Goddess within, macho's turn into empathic people and clucking chickens into sensitive people. Power-hungry politicians transform into inspiring leaders and greedy money-grubbers into friendly guardians. Old and wise people will open themselves for innovative insights and pundits rediscover their curiosity. People who are desperately struggling with live will learn to go with the flow and enjoy life again. By opening us for the goddess energy, we regain the love for ourselves, for others and for life in common.

The job for the male God outside ourselves is done. He may step down from his heavenly throne and give the scepter of life back to the Goddess in ourselves. By no longer predominate our lives, God can enter into holy matrimony with the Goddess, the marriage which is closed in our heart. Thanks to this marriage, the Christ Child is born in us, the unconditional love force with which we create heaven on earth.

In gratefulness for the God(dess) in me,
Ismaël Sananda

This article may be distributed, provided stating:
Ismaël Sananda - www.newearthcreation.nl